Authentieke bronnen

Onder « authentieke bron » verstaat men een verzameling gegevens die in het bezit zijn van een instelling die krachtens een rechtshandeling is aangeduid om in te staan voor het beheer ervan, en die bewijskracht hebben in een specifiek bevoegdheidsgebied.

De gegevens moeten betrekking hebben op natuurlijke of rechtspersonen of op rechtsfeiten.

Zo wordt het Rijksregister erkend als authentieke bron voor Belgische staatsburgers.

Op gelijke wijze is de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) de authentieke bron voor Belgische ondernemingen.

De Orde van Architecten is eveneens een authentieke bron omdat die de beroepsbekwaamheid van architecten waarmerkt.

 

Aan het beheer van een authentieke bron zijn rechten en plichten gebonden:

  • het waarborgen van de volledigheid, nauwkeurigheid en regelmatige actualisering van de gegevens;
  • het rechtzetten van verkeerde gegevens, in voorkomend geval na controle;
  • het beschikbaar stellen van de gegevens aan andere instellingen die deze om een gewettigde reden nodig hebben, met inachtneming van de bescherming van de persoonsgegevens.

De beheerder van de authentieke bron kan niettemin de hulp van derden inroepen om zorg te dragen voor dit beheer.